takaisin Important information to all customers and relations about EU Mobility package

Tärkeä tietoa EU:n liikkuvuuspaketista

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti tuo muutoksia kuljetusalalle. 

Osa liikkuvuuspakettia on jo astunut voimaan 2017-2019. 

Liikkuvuuspaketin tavoitteena on yhdenmukaistaa raskaan tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, edistää kuljetusalan reilua ja tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta. 

EU-säännösten täytäntöönpanon lisäksi kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennetaan hallitusohjelman mukaisesti koskemaan ylikuormilla ajamista sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomista. 

Muutosten yhteydessä otetaan käyttöön kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt. Tarkoituksena on parantaa kansainvälisiä kuljetuksia tekevien kuljettajien työ- ja sosiaalisia oloja sekä varmistaa, että tavaraliikenteen harjoittajilla on yhtäläinen vapaus tarjota palvelujaan EU:n sisämarkkinoilla. 

 • Kuljettajan lähettämisen tulisi tapahtua niistä maista, joissa kyseinen kuljettaja liikennöi. Työnantajan on muun muassa ilmoitettava toimeksiannon alkamis- ja päättymispäivämäärä kussakin maassa. Kaikki tiedot on rekisteröitävä IMI:ssä, joka on sisämarkkinoiden tietojärjestelmä.
 • Kun kabotaasikuljetuksen kiintiö täyttyy, asianomainen miehistö ja kuljettaja ohjataan poistumaan maasta, jossa kabotaasikuljetukset toteutettiin, niin sanotun jäähdyttelyjakson ajaksi, jonka on kestettävä vähintään neljä päivää ennen takaisin paluuta.
 • Yhdistettyjen kuljetusten tieosuuksiin käyttöön yleiset kabotaasiliikennettä koskevat säännöt.
 • Ajoneuvon on palattava joka 8. viikko alkuperämaahan, jossa se on rekisteröity.
 • Sallittujen kabotaasikuljetusten määrä on edelleen enintään kolme seitsemän päivän aikana kansainvälisen kuljetuksen päättymisen jälkeen.

 

Tähän mennessä paketista on jo toteutettu seuraavat muutokset:

 • Kuljettaja ei saa viettää viikkolepoaikaa (vähintään 45 tuntia) ohjaamossa, vaan se on vietettävä sopivassa ja sukupuolen mukaisessa majoituksessa, jossa on sopivat lepo- ja pesumahdollisuudet. Työnantaja vastaa majoituskustannuksista.

 • Mahdollisuus pitää kaksi lyhennettyä viikkolepoa kansainvälisissä tavaran kuljetuksissa peräkkäin. Lyhennys on korvattava ennen lyhennystä koskevan viikon kolmannen viikon loppua
 • Kuljettajalle on annettava mahdollisuus palata kotimaahansa 3 - 4 viikon välein.

 • Mahdollisuus pidentää ajoaikaa poikkeuksellisissa olosuhteissa matkattaessa viikkolevon viettämistä varten 1 tai 2 tuntia. 

Helmikuussa 2022 voimaan tulevat muutokset ovat laajempia:

 • Tiukemmat kabotaasisäännöt

 • Kuljettajille paremmat työaikasääntöjä

 • Käyttöön otetaan toisen sukupolven älykäs ajopiirturi.

 • Ajoneuvon on palattava joka 8. viikko alkuperämaahan, jossa se on rekisteröity.
 • Kansainvälisissä kuljetuksissa toimiville kuljettajille on järjestettävä mahdollisuus palata kotiinsa tai yrityksen toimipisteeseen 4 viikon välein.

 • "Samassa maassa sama palkkaus"

 • Manuaalinen rekisteriöinti rajojen yli Euroopassa

2021 voimaan tulevat säännöt: 

 • GPS:llä varustetun digitaalisen ajopiirturin käyttöönotto kaikissa ajoneuvoissa

Miten se vaikuttaa asiakkaisiimme

 • Matalampi tuottavuus nostaa markkinoiden kapasiteettia entisestään – tämä taas lisää kustannuksia ja pidentää toimitusaikoja.

 • Varaukset tulee tehdä hyvissä ajoin

 • suosittelemme meri- tai rautatiekuljetuksia mahdollisuuksien mukaan

Kabotaasi on myös säännelty siten, että korkeapalkkaisten EU-maiden kuljettajat eivät joutuisi huonompaan kilpailuasemaan verrattuna alhaisemman palkkatason maiden kuljettajiin.

Logistiikka- ja kuljetusyrityksille uudet säännöt tuovat mukanaan rakenteellisia muutoksia. Pienet ja keskisuuret Itä-Euroopan liikenteenharjoittajat keskittyvät suurella todennäköisyydellä kotimaan markkinoille, koska tavarankuljetuskustannukset muihin EU-maihin tulevat olemaan kannattamattomia. Tästä syystä Länsi-Euroopassa on odotettavissa kapasiteettipulaa ja Itä-Euroopassa ylikapasiteettia

Lisää infoa saat tästä; https://www.iru.org/who-we-are/where-we-work/europe/european-commission-mobility-package